Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Demokratický dialog

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000810
Zaměření projektu:Zamýšlený projekt je zaměřen na vytvoření metodické podpory a rekvalifikačního vzdělávacího programu, zaměřeného na posílení kvalifikace specialistů, či odborných garantů pro oblast rozvojekompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentu Competences for DemocraticCulture zpracovaným v rámci projektu Rady Evropy) a na podporu zavádění tohoto modelu do prostředí základních škol v Praze.
Žadatel:Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 574 087,50 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.i-erc.cz

Cílem projektu je shromáždit a vytvořitnástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm, kteřípracují s pedagogy na školách na modelu CDC a jeho aplikační praxi. Vytvořit metodickou podporu a rekvalifikačnívzdělávací program, zaměřený na posílení kvalifikace specialistů, či odbornýchgarantů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentuCompetences for Democratic Culture zpracovaným v rámci projektu Rady Evropy) ana podporu zavádění tohoto modelu do prostředí mateřských, základních, středníchči vyšších odborných škol v Praze.