Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Demokratický dialog

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000810
Zaměření projektu:Zamýšlený projekt je zaměřen na vytvoření metodické podpory a rekvalifikačního vzdělávacího programu, zaměřeného na posílení kvalifikace specialistů, či odborných garantů pro oblast rozvojekompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentu Competences for DemocraticCulture zpracovaným v rámci projektu Rady Evropy) a na podporu zavádění tohoto modelu do prostředí základních škol v Praze.
Žadatel:Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 574 087,50 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.i-erc.cz

Cílem projektu je shromáždit a vytvořitnástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm, kteřípracují s pedagogy na školách na modelu CDC a jeho aplikační praxi. Vytvořit metodickou podporu a rekvalifikačnívzdělávací program, zaměřený na posílení kvalifikace specialistů, či odbornýchgarantů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (dle dokumentuCompetences for Democratic Culture zpracovaným v rámci projektu Rady Evropy) ana podporu zavádění tohoto modelu do prostředí mateřských, základních, středníchči vyšších odborných škol v Praze.