Realizované projekty

Demokracie na Lyčkárně II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002094
Zaměření projektu:Projekt počítá s aktualizací ŠVP partnerské organizace s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury a aktualizovat jej s ohledem na moderní pedagogické přístupy.
Žadatel:Gender studies, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 2 930 250,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2022
Ukončení projektu: 31. 10. 2023

WWW:https://genderstudies.cz/

Projekt počítá s aktualizací ŠVP partnerské organizace s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury a aktualizovat jej s ohledem na moderní pedagogické přístupy. Mezi plánované aktivity patří dále zavedení procesu sdílení vlastních zkušeností a pedagogických praxí jako nedílné součásti vyučování na ZŠ Lyčkovo nám., práce s talentem každého žáka a žákyně a zavedení pravidelných třídnických hodin jako metody přenosu informací mezi Školní radou a třídou.