Realizované projekty

Crossing Borders

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000037
Zaměření projektu:Projekt sleduje dvě linie,vzdělávací a asistenční. Zvýší povědomí žáků základních a středních škol i pedagogů o migraci a zapojí je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. Usnadní také začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, za pomoci Asociace interkulturních pracovníků, a vybaví pedagogy znalostmi pro práci s těmito žáky. Kombinací vzdělávacích a asistenčních aktivit a ve spolupráci se ZŠ Kladská a Gymnáziem Evolution ovlivní nastupující generaci a přispěje k sociální soudržnosti.
Žadatel:Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 700 342,50 Kč Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.migrace.com

Projekt sleduje dvě hlavní linie, a sice linii vzdělávací a linii asistenční. Jedním z hlavních cílů projektu je zvýšit povědomí žáků a studentů základních a středních škol i pedagogických pracovníků o migraci a jejích příčinách a aktivně je zapojit do procesu integrace na místní úrovni, a to za přímého kontaktu s cizinci, a tím přispět ke snížení xenofobie a eliminaci předsudků, které ve svém důsledku zabraňují sociální kohezi ve společnosti. Projekt chce svým nastavením reagovat na stoupající radikalizaci české společnosti, zřetelně patrné právě v Praze, která je místem velké koncentrace cizinců. Zároveň chce projekt usnadnit začleňování žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem, a to za pomoci služeb interkulturních pracovníků, kteří budou školám k dispozici a kteří pomohou konkrétním žákům s odlišným mateřským jazykem, ale i jejich rodičům a škole při vzájemné komunikaci a zároveň vybaví pedagogické pracovníky znalostmi, potřebnými pro budoucí práci s podobnými žáky.

Cílem projektu je vyvrátit zažité předsudky, které často nemají reálný základ. Kombinací osvětově-vzdělávacích i asistenčních aktivit chce projekt ovlivnit nastupující generaci a přispět k posílení sociální soudržnosti a harmonie v moderní společnosti. Ambicí projektu je přispět k naplnění cílů, vytyčených v Koncepci integrace cizinců pro oblast hl. m Praha pro léta 2014-2017. V souladu s tímto strategickým dokumentem chce projekt změnit přístup k žákům a studentům s odlišným mateřským jazykem v rámci veřejných institucí. Klade si za cíl rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a většinovou společností v Praze, přispět k proinkluzivnímu prostředí na školách a odbourat negativní stereotypy, které se k tématu migrace vážou.