Realizované projekty

COMEBACK – Charitatitvní obchod

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000219
Zaměření projektu:Sociálním podnikem je rozuměn charitativní obchod "COMEBACK", s jehož pomocí provozovatel umožňuje, osobám závislým a osobám ohroženým závislostmi, postupný návrat do běžného, normálního života. V obecné rovině jsou cílovou skupinou uvedeného projektu osoby ohrožené závislostí a osoby závislé na návykových látkách. Projekt se zaměřuje na osoby, které jsou stabilizované, abstinující (případně na substituci), nicméně nedošlo ještě k jejich návratu do běžného života a znovuzapojení do společnosti. Jedná se například o osoby po ukončení pobytové/ambulantní léčby, po výkonu trestu, osoby v substitučním programu, v doléčovacím programu a další. Práce v charitativním obchodě je pro stabilizované, práceschopné osoby, jakýmsi mezikrokem či přípravou pro jejich úspěšné fungování na otevřeném trhu práce. Osvojí si zde pracovní návyky, naučí se pravidelné docházce a dochvilnosti apod.
Žadatel:FIXPUNKT Social Business s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 437 937,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt „COMEBACK – Charitativní obchod“ se zabývá založením nového sociálního podniku a jeho následným pilotním provozem.