Realizované projekty

Člověk mezi lidmi

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000036
Zaměření projektu:Projekt zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit, neformálního volnočasového vzdělávání a mentoringu. Podporuje inkluzi a rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a studentů SŠ. Do KA se budou zapojovat CS, jako účastníci, či pomáhající dobrovolníci. Interakce bude přínosem k posílení tolerance a aktivnějšího zapojení do komunity a do společnosti. Projekt zasahuje do tématu II a částečně do tématu I. V projektu jsou partnersky zapojeny 4 ZŠ a 2 SŠ.
Žadatel:Člověk v tísni, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 065 725,63 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:https://www.clovekvtisni.cz/

Projekt zaměřený na rozvoj a realizaci komunitních projektů, vzdělávacích aktivit, neformálního volnočasového vzdělávání a mentoringu.