Realizované projekty

Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a potravinových doplňků

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000101
Zaměření projektu:Jedná se o komplexní projekt cílený na vybudování, uvedení do provozu a následný provoz chráněného pracoviště sociálního podniku, jehož náplní bude zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce - osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Celý projektový záměr je rozdělen do tří navazujících etap: V první fázi proběhne nákup strojů a zařízení pro výrobu, bude navazovat nábor nových zaměstnanců a realizace školících programů a třetí fází je spuštění testovacího provozu výroby.
Žadatel:Projekt Integrace, o. p. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 910 601,08 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017

WWW:http://www.projektintegrace.cz/