Realizované projekty

Češtinou k inkluzi

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000057
Zaměření projektu:V rámci projektu je navázána intenzivní spolupráce s vybranými MŠ a ZŠ s velkým počtem dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), jejímž cílem je přímá podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s OMJ. Práce probíhá prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných seminářích, na vzdělávání navazuje metodická podpora, metodicko-supervizní setkání a sdílení dobré praxe. Na 3 ZŠ a 2 MŠ je pilotně ověřena jazyková podpora, na základě těchto zkušeností bude vytvořena metodika výuky ČDJ.
Žadatel:META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Partner:ano (Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, Základní škola nám. Curieových)
Výše schválené podpory:7 759 778,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.8.2016
Datum ukončení projektu: 30.6.2018

WWW:http://www.meta-ops.cz/

Hlavním cílem projektu je posílit proinkluzivnost prostředí na pražských mateřských, základních a středních školách a zvýšit schopnost vzdělávacího systému zohledňovat specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů:

  • Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím vzdělávacích programů, individuální metodické podpory, poradenství a metodicko-supervizních setkání.
  • Hledat a sdílet příklady dobré praxe vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
  • Pilotně ověřit způsob organizace jazykové podpory žáků s odlišným mateřským jazykem. Na dvou mateřských školách a třech základních školách budou vyzkoušeny různé způsoby organizace jazykové podpory dětí s ohledem na aktuální potřeby zapojených škol.
  • Vytvoření metodiky češtiny jako druhého jazyka.
  • Posílit odbornou debatu a zapojit relevantní aktéry do způsobu nastavení jazykové podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, posílit jejich informovanost o důležitosti tohoto tématu a posílit synergický efekt při jeho řešení.
  • Zvýšit zapojení rodičů dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do procesu jejich vzdělávání, usnadnit komunikaci rodičů dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem se školou.