Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Čeština na druhou!

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413
Zaměření projektu:Projekt se bude věnovat vzdělávání dvou cílových skupin - dvojjazyčným asistentům pedagoga a specialistům na výuku češtiny jako druhého jazyka. Oběma cílovým skupinám nabídneme ucelený vzdělávací program (VP, rozsah 63, resp. 70 vyučovacích hodin), součástí bude praxe a spolupráce se školami. Na VP budou navazovat další semináře, metodická podpora, webová platforma na sdílení materiálů. Důležitou součástí bude vznik platforem, ve kterých se budou moct účastníci vzdělávání pravidelně setkávat.
Žadatel:META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
:
Výše schválené podpory:7 999 940 Kč
Harmonogram:

01.11.2019 -

WWW:www.meta-ops.cz

Projekt se bude věnovat vzdělávání dvou cílových skupin – dvojjazyčným asistentům pedagoga a specialistům na výuku češtiny jako druhého jazyka. Oběma cílovým skupinám nabídneme ucelený vzdělávací program (VP, rozsah 63, resp. 70 vyučovacích hodin), součástí bude praxe a spolupráce se školami. Na VP budou navazovat další semináře, metodická podpora, webová platforma na sdílení materiálů. Důležitou součástí bude vznik platforem, ve kterých se budou moct účastníci vzdělávání pravidelně setkávat.