Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Cesta za kvalitním vzděláváním I

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000402
Zaměření projektu:V projektu vznikne 5 jazykových učeben, která budou zároveň vybaveny ICT technologiemi pro rozvoj jazykového vzdělávání včetně rozvoje digitálních kompetencí v rámci mezipředmětových vazeb a audiovizuální technikou. Učebny budou vybaveny nábytkem, zařízením a vybavením pro výuku jazyků. Vznikne 6 učebnen pro oblasti přírodních věd, které budou zároveň vybaveny audiovizuální technikou a ICT technologiemi, které podpoří také rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci mezipředmětových vazeb. Učebny budou využívány k výuce matematiky žáky školy a žáky spolupracujících ško
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:7 500 000,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018

WWW:www.praha.eu

Primárním cílem projektu je udržet či zařadit žáky do běžného vzdělávacího proudu. Cíl bude naplněn prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodní věd a cizích jazyků při využití moderní výukové infrastruktury, kterou je naplnění účelu projektu podmíněno.