Realizované projekty

Centrum RoSa – rozšíření komunitních aktivit

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001828
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního centra RoSa, které působí v lokalitě Prahy 8 - Kobylisy a Ládví. Aktivity projektu jsou určeny primárně pro cílovou skupinu seniorů, sekundárně pro členy místní komunity.
Žadatel:Centrum RoSa z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 281 381,25 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 5. 2021

WWW:www.centrumrosa.cz

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit komunitního centra RoSa, které působí v lokalitě Prahy 8 – Kobylisy a Ládví. Aktivity projektu jsou určeny primárně pro cílovou skupinu seniorů, sekundárně pro členy místní komunity. Skladba aktivity vychází z potřeb cílové skupiny, jedná se o komplexní paletu aktivit s cílem primárně posílit kompetence a kvalitu života seniorů, přispět k jejich integraci do společnosti a rovněž podpořit mezigenerační vztahy a posílit vazby uvnitř místní komunity.