Realizované projekty

Centrum Komunitního terénního týmu Eset-Help, z.s., Praha 22 – Uhříněves

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002302
Zaměření projektu:Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi bude dosaženo vyšší efektivity poskytované sociální služby.
Žadatel:ESET - HELP, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory: 8 141 585,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 2. 2022
Ukončení projektu: 31. 8. 2023

WWW:http://www.esethelp.cz/komunita.php

Projekt řeší dlouhodobě problematiku lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se zpravidla o osoby, které si z důvodu opakovaných hospitalizací v psychiatrických nemocnicích dostávají do situace, kdy jsou narušeny jejich vazby s přirozeným okolím a opětovné začlenění do společnosti je tak velmi náročné. Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi bude dosaženo vyšší efektivity poskytované sociální služby.