Realizované projekty

Centrum demokratického vzdělávání II

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000703
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na zapojování migrantů a azylantů do života komunity, aktivní participaci na jejím životě a tím podporuje a přispívá k sociální soudržnosti. Vytváří prostředí, ve kterém se společně schází majorita a migranti a dochází tak eliminaci negativních jevů (předsudky a neznalost, které mohou vést až k diskriminaci na straně majority a uzavírání migrantských skupin, které může vést až ke vzniku ghett na straně migrantů). Inovativně jsou do aktivit více zapojeni senioři z majority.
Žadatel:Centrum demokratického vzdělávání, z. ú.
:
Výše schválené podpory:3 448 850 Kč
Harmonogram:

01.01.2019 - 31.01.2021

WWW:www.demokraticke-vzdelavani.cz

Projekt se zaměřuje na zapojování migrantů a azylantů do života komunity, aktivní participaci na jejím životě a tím podporuje a přispívá k sociální soudržnosti. Vytváří prostředí, ve kterém se společně schází majorita a migranti a dochází tak eliminaci negativních jevů (předsudky a neznalost, které mohou vést až k diskriminaci na straně majority a uzavírání migrantských skupin, které může vést až ke vzniku ghett na straně migrantů). Inovativně jsou do aktivit více zapojeni senioři z majority.