Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Celoroční projekt „Nejsem tu sám“ pro inkluzivní předškolní vzdělávání

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000303
Zaměření projektu:Pilotáž projektu "Nejsem tu sám" v kolektivu 35 dětí (z toho 5 s SVP) školky Jednoho stromu v Praze – Lipencích a DVPP v rozsahu 40hod pro 46 pedagogů. Projekt sestává ze 4 tematických bloků pokrývajících 10 měsíců pravidelné výuky s dotací 100hod/rok a 3 multikulturních projektových dnů. V praxi ověřené aktivity projektu využívající moderní metody výuky zaměřené na posílení inkluze v multikulturní společnosti budou následně zpracovány do metodiky, která bude rozeslána všem pražským školkám.
Žadatel:JEDEN STROM Z.Ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 158 806,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.jedenstrom.cz/

Hlavním cílem projektu je pilotní ověření a následné šíření celoročního výukového projektu „Nejsem tu sám“ pro MŠ zaměřeného na rozvoj klíčových kompetencí žáků potřebných pro inkluzi v multikulturní společnosti.