Realizované projekty

Čalounický a truhlářský sociální podnik BKLB s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000253
Zaměření projektu:V rámci podniku je vytvořeno 6 nových pracovních pozic, z toho 4 pracovní pozice jsou určeny pro osoby z cílové skupiny nezaměstnaných osob ve věkové kategorii „50+“ a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Nový sociální podnik se již ve své zakladatelské listině přihlásil, že svojí činnost naplňuje dle principů sociálního podnikání. Projekt chce rovněž ukázat, že lidé starší 50 let mají stále velké životní a pracovní zkušenosti, které mohou dále rozvíjet a uplatnit a to především v řemeslných pozicích.
Žadatel:BKLB s.r.o.
Partner:Generace Plus, o.s.
Výše schválené podpory:5 114 550
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 6. 2017
Termín ukončení: 30. 11. 2018

WWW:-

Realizací projektu s názvem „Čalounický a truhlářský sociální podnik BKLB s.r.o.“ je směřováno k vytvoření nového sociální podniku, který svoji činnost vykonává v oblasti truhlářské a čalounické výroby.