Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

BUĎÁNKA komunitní

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000913
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p. 145. KKC bude nabízet řadu aktivit, např. kulturní akce, workshopy, prostor pro zájmovou činnost, pomoc matkám, pomoc školním dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, prostor pro komunitní akce, zázemí pro přípravu aktivit.
Žadatel:Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, spolek
:
Výše schválené podpory:15 000 000 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.zachranmebudanka.cz/

Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p. 145. KKC bude nabízet řadu aktivit, např. kulturní akce, workshopy, prostor pro zájmovou činnost, pomoc matkám, pomoc školním dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, prostor pro komunitní akce, zázemí pro přípravu aktivit.