Realizované projekty

BIC: transfer technologii

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000836
Zaměření projektu:V rámci realizovaného projektu budou připravovány dva transfery technologii: 1) Online cloudový systém rozvoje lidských zdrojů - který bude přinášet komplexní pohled na poznávání a rozvoj lidských znalostí a schopností. Unikátní způsobem v sobě bude integrovat vzdělávání, diagonostiku, gamifikaci a další multimediální, prezentační a datové funkce potřebné pro rozvoj municipalit. 2) Unikátní modul pro měření kvality vzduchu v budovách a mimo ně
Žadatel:BIC Brno spol. s r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:17 457 080 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.bicbrno.cz

Cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou výše zmíněných konceptu, zájmu veřejné a aplikační sféry a celkové tržní poptávky. Pokud bude zjištěno kladné vyhodnocení proveditelnosti, a tržního potenciálu dvou výše zmíněných produktů, bude pracováno na způsobu ochrany duševního vlastnictví a budou zahájeny přípravné práce pro komercializaci produktů.