Realizované projekty

Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000239
Zaměření projektu:V rámci aktivit projektu senioři posilují své stávající kompetence a dovednosti a získávají rovněž nové, především se však pracuje na zintenzivnění mezigeneračních vztahů a vazeb. Zapojení dětí a mládeže do aktivit projektu představuje významný motivační prvek pro aktivní účast seniorů, jejich začleňování a fungování v rámci komunity. Cílová skupina seniorů se do projektu zapojuje jako příjemce aktivit, v rámci kterých nejen přijímá morální a sociální podporu, ale sama ji dále rozdává a zvyšuje tak své postavení ve společnosti. V rámci projektu se cílová skupina dětí a mládeže zapojuje především jako motivační prvek pro seniory k efektivnímu trávení jejich volného času a získávání pocitu důležitosti a potřebnosti. Komunitní aktivity jsou realizovány v lokalitě městské části Praha 8 – konkrétně Palmovka a Karlín.
Žadatel:Duhový tandem z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 768 400
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 1. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.duhovytandem.cz

Projekt s názvem „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít“ je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých.