Realizované projekty

46. výzva – schválena 1. várka projektů v ZHMP   ***      ***   56. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 30. 9. 2020 - ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 14. 9. 2020   ***   

Babi, dědo, máme si co říci!

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000754
Zaměření projektu:Předmětem projektu je realizace aktivit zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu zapojení seniorů do komunitního života, na podporu mezigeneračních kontaktů s cílem minimalizovat riziko ohrožení sociálním vyloučením u této cílové skupiny. Všechny aktivity projektu reagují na zjištěné potřeby seniorů, v rámci aktivit je kladen důraz na maximální zapojení osob z cílové skupiny do jejich realizace a na nastavení aktivit a procesů, které mohou dále fungovat také po ukončení realizace projektu.
Žadatel:Duhový tandem z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:5 977 250,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

WWW:www.duhovytandem.cz

Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení u seniorů a podpora jejich aktivního zapojení do mezigeneračního soužití. Cíle projektu bude dosaženo realizací aktivit projektu zaměřených na aktivizaci seniorů, na podporu využívání zdrojů v rámci komunit, na podporu kontaktu mezi seniory a na podporu navazování mezigeneračních vztahů.