Realizované projekty

Seminář pro příjemce 58. výzvy dne 14. 6. 2022, bližší informace ZDE.   ***   Výstava v Nové radnici   ***   

Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001960
Zaměření projektu:Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní řešení není dostupné na trhu a jeho dostupnost je podmíněna dalším VaV, proto dojde v projektu ke vzniku inovačního partnerství
Žadatel:Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Partner:
Výše schválené podpory: 59 084 285,60
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 8. 2021

WWW:www.iprpraha.cz

Obsahem projektu je vývoj jednotného celoměstského systému pro evidenci a správu informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem HMP. Systém bude provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný procesní a vzájemně propojený datový model geografických a pasportních informací. Toto inovativní řešení není dostupné na trhu a jeho dostupnost je podmíněna dalším VaV, proto dojde v projektu ke vzniku inovačního partnerství.