Realizované projekty

Art Movement, z.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002298
Zaměření projektu:Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách). Díky realizaci projektu dojde k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt tak přispívá k inkluzi těchto znevýhodněných osob. Napomáhá zejména osobám trpícím chronickým duševním onemocněním a to poskytováním následující sociální služby: sociální rehabilitace (soc. služba definovaná v § 70 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách). Projekt přispívá k začleňování CS do běžného života, aktivizaci CS prostřednictvím poskytování sociální služby ( viz. výše) zapojení do služby, pravidelné setkávání, možnost kontinuální smysluplné činnosti v rámci služby a jejích aktivit.
Žadatel:Art Movement, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 10 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2021
Ukončení projektu: 15. 11. 2021

WWW:www.artmovement.cz

Předmětem projektu je celková modernizace a zlepšení kvality poskytované sociální služby prostřednictvím nákupu vhodné nemovitosti a její rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, 170 00 Praha 7. Hlavním přínosem projektu tak bude vybudování kvalitního stabilního místa a odpovídajícího zázemí pro poskytování sociální služby dle §70 (zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách). Díky realizaci projektu dojde k podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, projekt tak přispívá k inkluzi těchto znevýhodněných osob. Napomáhá zejména osobám trpícím chronickým duševním onemocněním a to poskytováním následující sociální služby: sociální rehabilitace (soc. služba definovaná v § 70 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách). Projekt přispívá k začleňování CS do běžného života, aktivizaci CS prostřednictvím poskytování sociální služby ( viz. výše) zapojení do služby, pravidelné setkávání, možnost kontinuální smysluplné činnosti v rámci služby a jejích aktivit.