Aktuality

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   

Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 13. 10. 2020

V současné době registrujeme větší množství dotazů příjemců, jak realizovat projekty podpořené z OP PPR a dodržet platná pravidla a povinnosti s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru. Toto sdělení vychází ze zveřejněného dokumentu Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze dne 1. 4. 2020 a Metodického dopisu č. 2/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6 (úprava některých pravidel a povinností v souvislosti s koronavirem), které jsou stále v platnosti. Řídicí orgán si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii COVID-19 na realizaci projektů, z daného důvodu níže uvádíme možná zpřesňující řešení k minimalizaci rizik.

V mezích pravidel se snažíme o maximálně vstřícný přístup a podporujeme dokončení realizace probíhajících projektů.

Pokud budete mít k níže uvedeným informacím jakékoliv další dotazy nebo budete mít i další otázky související s dopadem koronaviru na realizaci projektů, neváhejte se obrátit na příslušného finančního manažera z řídicího orgánu.

Uvádíme aktualizované informace, jak bude přistupováno k posuzování plnění aktivit projektů, které jsou opatřeními vyhlášenými od 1. září 2020 zavedenými proti šíření koronaviru velmi významně dotčeny (karanténní opatření ve školách, uzavření škol).

Při realizaci aktivit projektu do 13. 10. 2020, které příjemce nemůže doložit auditní stopou (např. print screen historie aplikace), je možné příslušné nahradit čestným prohlášením statutárního zástupce. U aktivit realizovaných po vydání tohoto sdělení bude níže specifikovaná auditní stopa vyžadována při kontrole zpráv o realizaci, případně při kontrole na místě.

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce je možné provést změnu rozpočtu projektu, tj. včetně změn aktivit projektu, prostřednictvím žádosti o změnu.

 

PO4, SC 4.2, JEDNOTKOVÉ PROJEKTY (výzvy č. 28, 49 a 54)

Personální podpora
1.1 Dvojjazyčný školní asistent – dále jen „DŠA“

2.1 Interkulturní pracovník – dále jen „IP“

Pokud mohou DŠA či IP pracovat v budově školy / z domova, tzn. probíhá on-line výuka (DŠA či IP jsou zapojeni do výuky dle své pracovní činnosti do výše svého úvazku), mohou být jednotky za dané dny uplatněny. Tyto aktivity bude nutné doložit v souladu s požadavky v příloze č. 1 příslušné jednotkové výzvy a podrobně zaznamenávat do pracovního výkazu podepsaného kromě pracovníka také jeho nadřízeným a následně doložit vykonanou pracovní činnost po vyžádání ve Zprávě o realizaci / při Kontrole na místě. Dalším podpůrným dokumentem je snímek obrazovky, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu. V případě, že výuka neprobíhá, mohou pracovníci čerpat dovolenou či OČR, popř. nemocenskou (za podmínek uvedených ve výzvě).

Možnost čerpat překážku v práci na straně zaměstnavatele nebyla ze strany Evropské komise schválena a není možné ji v jednotkových projektech vykázat.

Oprávněnost distanční formy aktivity je nutné doložit ke Zprávě o realizaci / při Kontrole na místě, např. nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice.

Pravidelné aktivity
2.2 Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka – dále jen „IJKČJ“

2.3 Doučování dětí s OMJ ve školách – dále jen „Doučování“

V případě IJKČJ a Doučování je možné nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech po otevření škol. Lze kombinovat prezenční a distanční formu. Pokud výuka probíhá ve formě on-line výuky, budou tyto aktivity po doložení podkladů v souladu s přílohou č. 1 příslušné výzvy uznány.

Forma provedení každého doučování a počet doučovaných dětí budou zaznamenány v třídní knize doučování, která bude předložena ve Zprávě o realizaci. (Uveďte poznámku do stručného popisu náplně / průběhu lekce „distančně/prezenčně“.)

V případě distanční formy doučování bude nutné toto setkání doložit do Zprávy o realizaci / při Kontrole na místě také např. print screenem, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

Oprávněnost distanční formy výuky je nutné doložit ke Zprávě o realizaci, např. nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice.

Jednorázové aktivity
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách – dále jen „OZTS“

5.2 Komunitně osvětová setkávání – dále jen „KOS“

Doporučujeme přesunout a zrealizovat po znovu otevření škol. Pokud místní podmínky dovolují, je vhodné setkání realizovat venku mimo budovu školy, například na školní zahradě. Nelze čerpat jednotky za zrušené aktivity.

Jednotky OZTS je možné po dobu karanténních opatření ve školách realizovat i distanční formou.

Pokud bude OZTS realizováno distanční formou, je možné prezenční listinu účastníků nahradit print screenem, z něhož bude patrný počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky PC, kde je vidět datum a čas pořízení print screenu.

Jednotky KOS není možné realizovat distanční formou.

Vzdělávání pedagogických pracovníků
4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků – dále jen „DVPP“ DVPP lze po dobu zákazu akcí s účastí (přesahující ve stejný čas) určitý počet osob výjimečně realizovat i distanční elektronickou formou. Vzdělávání musí probíhat během běžné pracovní doby a o této skutečnosti musí existovat průkazná auditní stopa (např. kdy došlo k přihlášení účastníka, resp. kdy byl kurz ukončen). Dále musí být splněny podmínky, které stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v bodu I., písm. a) a b) níže uvedeného opatření:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu

Oprávněnost distanční formy výuky je nutné doložit ke Zprávě o realizaci / při Kontrole na místě, např. nařízení karantény, mimořádné opatření krajské hygienické stanice.

Prezenční aktivity
3.1 Projektová výuka

4.2 Stáže

5.3 Volnočasový klub

 

Aktivity, jejichž smyslem je prezenční účast podpořených osob na daných aktivitách, doporučujeme realizovat po znovu otevření škol.

Případná on-line výuka nebude uznána.

Půlroční (kontinuální) projekt pro 1 třídu – podmínka realizace v pěti měsících po sobě jdoucích nemusí být dodržena, avšak musí být dodržen rozsah, tj. výuka musí proběhnout v pěti termínech v rozsahu min. 4 * 45 min./jeden termín.

Nelze realizovat stáž ve škole, v níž nejsou prezenčně přítomné děti, např. pouze formou diskusí s pedagogy. Stornopoplatky související se zrušením stáže nebudou uznávány.

V případě volnočasového klubu je možné nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech po otevření škol. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín. Podmínka realizace v pěti měsících po sobě jdoucích nemusí být dodržena, avšak musí být dodržen rozsah, tj. min. 16 schůzek v délce trvání 90 min./jedna schůzka. Nelze realizovat více než jednu schůzku daného volnočasového klubu za den.

 

 

PO4, SC 4.2, NEJEDNOTKOVÉ PROJEKTY (výzvy č. 51, 52, 58)

V případě, že to povaha práce s cílovými osobami umožňuje, je možné aktivity provádět distanční formou (elektronicky, telefonicky, apod.). Tyto aktivity je nutné zaznamenávat a následně doložit (jakou formou, v jaký čas a jaká podpora byla CS poskytována). Distanční forma výuky platí pro účastníky v karanténě/izolaci nebo pro dobu zákazu osobní přítomnosti studentů v prostorách příjemce.

Dále doporučujeme, aby jednorázové aktivity, které měly původně proběhnout v době nouzového stavu, byly přesunuty na později. K pravidelným aktivitám se projekty, u kterých není možná distanční forma, vrátí po ukončení omezení.

Pro výzvu č. 52 platí, že distanční forma vzdělávání přes on-line aplikaci synchronní formou je možná. Nebude považována za e-learning nebo samostudium v rámci minimálního povinného rozsahu teoretické části kurzů (viz omezení ohledně e-learningu v 52. výzvě). Distanční forma vzdělávání však musí být doložena  print screenem, ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky PC, kde je vidět datum a čas pořízení snímku obrazovky.  Je možné kombinovat prezenční a distanční formu dle aktuálních opatření.

 

PO4, SC 4.3, DĚTSKÉ SKUPINY  (výzvy č. 22, 42)

Pravidla pro žadatele a příjemce v kap. 24.2.2.3 uvádějí, že pro všechna podpořená zařízení je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které bylo zařízení zavřeno z předem nepředvídatelných důvodů, např. karanténa, povodně, vyhoření, vykradení apod. Důvody pro uzavření provozu zařízení péče o děti musí být objektivní a musí být náležitě doloženy. Mimořádný nouzový stav vyhlášený vládou je objektivní a předem nepředvídatelný důvod k uzavření dětských skupin.

Pravidla přímo neuvádějí maximální možnou dobu pro uzavření DS – tato doba by se však měla odvíjet od trvání zmíněného objektivního důvodu. Obdobně se bude přistupovat k případům, kdy zařízení zůstane sice otevřeno, ale v důsledku epidemie koronaviru jej bude navštěvovat podstatně menší počet dětí než obvykle. V tomto případě je příjemce povinen doložit auditní stopu v podobě záznamu o docházce dětí z elektronického docházkového systému, avšak bez započítání půldnů pro účely výpočtu obsazenosti zařízení péče o děti.

 

Aktuality


13.4.2021

47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy


47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace, více ZDE


19.3.2021

55. výzva – schválení projektů v ZHMP


55. výzva – schválení projektu v ZHMP