Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj demokratické kultury na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na PTK a SOŠ, s.r.o. a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a ...
Více


51_ FZŠ Brdičkova

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. V rámci projektu dojde k rozšíření vzdělávacích programů, k podpoře společného vzdělávání, zvyšování ...
Více


Demokraté na ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY

Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Základní škola generála Františka Peřiny a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ZŠ ...
Více


51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, rozšiřování vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních i občanských a kompetencí k udržitelnému rozvoji i k zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Projekt podporuje demokratické klima, demokratickou kulturu a sociální soudržnost. Rozšíření vzdělávacích programů ...
Více


Demokratická kultura – Střední škola hotelnictví a gastronomie International

Cílem je posílit průřezové téma demokratická výchova ve výuce a volnočasových aktivitách na škole a tím posílit demokratickou kulturu ve škole. Cíle chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) Vzděláváním pedagogických pracovníků školy v problematice demokratické kultury, lidských práv. 2) Vytvořením plánu demokratické výchovy jeho implementace do výuky předmětů a volnočasových aktivit na ...
Více


OPEN 51

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k ...
Více


Rozvoj demokratické kultury v ZŠ Parentes

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci odborného průvodce, v propojení s ním budou realizovány 3 klíčové aktivity: spolupráce v rámci pedagogického sboru (inovace obsahu předmětu etika), pětidenní rozvojový kurz pro žáky ZŠ Parentes zaměřený na podporu demokratické kultury a klimatu, zapojení rodičů do vyučování ...
Více


Prožitkem proti předsudkům

Projekt je zaměřen na zvýšení praktických schopností žáků II. st. ZŠ a studentů SŠ k soužití v multikulturní společnosti. Klade důraz na zvýšení kompetencí podporujících sociálně-udržitelný rozvoj v oblasti tvorby předsudků. Přináší do škol metodu prožitkové pedagogiky s prvky interaktivních besed, důraz na vlastní prožitek a kreativní ztvárnění tématu tvorby ...
Více


Svět se tvoří v našich hlavách – rozvoj demokratické kultury na pražských školách

Cílem projektu je systémově rozvíjet demokratickou kulturu na vybraných pražských školách skrze koncepční práci s pedagogickými pracovníky i se žáky a studenty. Tak budou podpořeny rovné příležitosti pro všechny a rozvoj podmínek škol pro kvalitní začleňování všech studentů do vzdělávacího procesu. Projekt využívá propojení systemického přístupu a modelu kompetencí pro ...
Více


Provozování dětské skupiny 2. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 5,5, počet pečujících osob: 4 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 18 dětí. ...
Více


Spolu, hravě a zdravě

Projekt podporuje začleňování dětí s OMJ předškolního a mladšího školního věku do mateřských a základních škol, zprostředkovává informace o dětech s OMJ jejich vrstevníkům a vrstevnicím, nabízí aktivity podporující vztah dětí k místu jejich bydliště, k Praze 3. Propojuje rodiny dětí cizinců se starousedlíky, kteří dětem vypráví o zajímavých místech ...
Více


Provozování dětské skupiny 1. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Počet zaměstnanců: 7, počet pečujících osob: 4,75 Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 20 dětí. ...
Více


Letní škola

Projekt Letní škola má za cíl vyvinout, akreditovat a realizovat kurz pro pedagogy, který je vybaví vzdělávacími materiály a dovednostmi specialistů pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Kurz bude probíhat v rámci tzv. Letní školy, po které bude následovat evaluace, ze které vzejdou návrhy na zlepšení, revize a co nejefektivnější ...
Více


Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury (DK) na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru ...
Více


Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury (DK) na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru ...
Více


Transformace dětských jeslí na dětskou skupinu

Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. Jaromír Vejvody 1400, 156 00 Praha-Zbraslav Kapacita zařízení péče o děti: 24 Počet zaměstnanců v roce 2018 (poslední účetně uzavřené období): 5 (2x pečující osoba – zdravotní sestra, 1x kuchařka, 1x uklízečka, 1x ředitelka) Po transformaci na dětskou skupinu plánujeme 6 zaměstnanců (3x chůva, 1x ředitelka, ...
Více


Naše čtvrť

Projekt je zaměřen na integraci dětí a žáků s OMJ do formálního a neformálního vzdělávání. V 11 školách bude vytvořena a ověřena příručka pro začleňování dětí a žáků s OMJ. Ve spolupráci se školami, NNO, místních iniciativami a veřejnou správou budou nabízeny volnočasové a komunitní aktivity. Do projektu budou partnersky ...
Více


Žáci s češtinou jako druhým jazykem

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Rozvoj podmínek pro lepší začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na MČ Praha 18

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem na mateřských a základních školách na území městské části Praha 18 Letňany. Do projektu budou zapojeny 3 ZŠ a 4 MŠ, u kterých je žadatel zřizovatelem. Hlavním výstupem bude příručka škol, která bude sloužit jak ...
Více


MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol s přímou podporou dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více