Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora inkluze v Mateřské škole Čtyřlístek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Roční obrat organizace v EUR: 94 671,75 Údaje o CS: – celkový počet dětí školy (platný k 09/2017): 112 – počet dětí s OMJ na ...
Více


Vybavení kultruního sálu základní školy Wonderland Academy

Obsahem předkládaného projektu je vybavení kulturního sálu v budově školy. Hlavním cílem je zkvalitnění výuky, zkvalitnění inkluzivního prostředí školy, rozvoj komunitního a kulturního dění ve škole. Projekt bude realizován od května 2018 do dubna 2019. ...
Více


Nácviková ergoterapeutická místnost s kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je zvyšování soběstačnosti lidí se zdravotním postižením prostřednictvím efektivního využívání asistivních technologií. Prostředkem k tomuto cíli je vybudování tréninkové místnosti vybavené kompenzačními pomůckami. Cílové skupině bude v rámci sociální rehabilitace nabízena dosud chybějící komplexní ergoterapeutická podpora při výběru, vyzkoušení i tréninku asistivních technologií, včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. Součástí ...
Více


Místo, kde žijeme

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 438 000,00 Údaje o CS: – celkový počet ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické výchovy. ...
Více


Modernizace učeben pro polytechnickou výuku

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu je modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami a vytvořit v Základní škole waldorfské kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které bude využíváno dalšími ...
Více


Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Roční obrat organizace v EUR: 210 000 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 33 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Beehive

Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městské části Prahy 10, kde je velký problém umístit předškolní děti do školky. Díky realizaci projektu dojde ke stavebním úpravám v budově bývalého Telecomu a navýšení kapacity MŠ Beehive o 44 dětí. Vzniknou moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 92 957,5 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 9 – počet dětí/žáků s OMJ na ...
Více


Podpora inkluze na Základní škole Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičůškole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 319 486,4 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 69 – počet dětí/žáků s ...
Více


Společně poznáváme místo, kde žiji

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 823 000,00 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy ...
Více


Naše škola a svět kolem nás

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2 271 724,00 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy ...
Více


Škola pro všechny

Projekt ve svém důsledku napomůže k začlenění žáků s kulturními odlišnostmi do vrstevnické společnosti dětí základní školy. Dojde k obohacení všech zúčastněných a rovněž k lepší spolupráci a komunikaci mezi všemi subjekty, které se na vzdělávání žáků a studentů ve 21. století podílejí. Roční obrat organizace v EUR: 1 047 ...
Více


Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Cílem projektu je vytvoření nových tříd zařízení péče o děti předškolního věku Mazánek, kdy vzniknou 2 nové DS – pro 10 dětí nad 3 roky resp. pro 6 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV (je zajištěn dlouhodobý pronájem) a pořízeno vybavení tříd ...
Více


Inkluze a MŠ Jahoda

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 236956,981 (od 1.1.16 do 31.8.17, přechod na hospodářský rok) Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) je ...
Více


Audiovizuální centrum Nadace ABF 2

Smyslem projektu je rozšířit podnikatelské příležitosti pro Nadaci v rámci sociálního podnikání, a to prostřednictvím audiovideo centra, v němž budou vytvořeny 2 stabilní pracovní příležitosti pro uchazeče z řad CS. ...
Více


Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Obsahem předkládaného projektu je navýšení kapacity mateřské školy Wonderland, pobočky Háje o 20 dětí. Současná kapacita je dle zájmu rodičů nedostatečná. Díky projektu vzniknou dvě nové učebny, které budou vhodně vybaveny, a to i pro děti dvouleté. Projekt je realizován od února 2018 do března 2019. ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Burešova 14

Předmětem realizace projektu je modernizace jedné odborné učebny v Základní škole a mateřské škole, Praha 8, Burešova 14. Jedná se o odbornou učebnu dílen. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění výuky ...
Více


II. etapa modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8

Předmětem realizace projektu je modernizace tří odborných učeben v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8. Jedná se o odborné učebny chemie, přírodopisu a fyziky. V rámci projektu bude pořízeno nové technické vybavení, nábytek a pomůcky pro výuku a budou realizovány související stavební práce. ...
Více


Komunitní rodinné centrum Osmička

Cílem projektu je vytvoření a provoz komunitního rodinného centra – prostoru pro setkávání, sociální aktivizaci a provádění prevence proti sociálnímu vyloučení rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, dětí a mládeže z rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů žijících v lokalitě severních částí městské části Praha 8, především katastrální ...
Více