Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Novoborská – multikulturní šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze ve SMARTFOX Jahodnice – mateřská škola s.r.o.

Projekt je zaměřen přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách a to formou Interkulturního pracovníka. Dále jsou cílem projektu komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, formou Odborně tématických setkávání s rodiči a Komunitně osvětových setkávání. ...
Více


Vybudování odborných učeben na ZŠ Praha 9 Dolní Počernice

Realizací projektu dojde k úpravě učebny, která je využívána jako multimediální učebna, která svým technickým a technologickým vybavením bude umožňovat výuku více odborných předmětů, jako jsou předměty z oblasti přírodních věd a výuku cizích jazyků. Výuka těchto předmětů probíhá v současné době v kmenových učebnách jednotlivých tříd a škola žádnou ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v Královské MŠ II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v Praze 7

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Praha 9 – 3

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 19 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Na Balabence

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Malkovského

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Jahodnice 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Předkládaný projekt řeší komplexní vybavení konkrétní učebny pro provádění praktické výuky, gastrostudia Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích. Projekt je jednoznačně v souladu s obsahem Výzvy 37, OP Praha – Pól růstu, neboť si klade za cíl vybavit konkrétní školní prostory – učebnu pro rozvoj kompetencí v ...
Více


Výuka nových technologií

Projekt je součástí širšího záměru zkvalitňování vzdělávání v návaznosti na ŠVP v učebního oboru 36-52-H/01 Instalatér, TZB 36-45-M/01. Projekt umožní vybudování Instalaterského polygonu, díky kterému bude ve výuce možné využít nových technologií. Výuka tak bude stát na reálném funkčním prostředí s ohledem na efektivní využití environmentálního přístupu, se zaměřením na ...
Více


ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hloubětín 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita „A“ Podpora sociálních služeb – Rozvoj sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita „B“ Podpora aktivizace komunitního života – Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a sdílené ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou

Cílem projektu je modernizace učeben školy (laboratoř biologie a učebna cizích jazyků) za účelem inovace výuky daných oborů. Díky projektu tak dojde k zavedení progresivní metody výuky v primárních předmětech, což je v souladu s odborným vzdělávacím zaměřením žadatele. Výsledkem projektu budou zrekonstruované a zmodernizované učebny, které budou odpovídat novým ...
Více


BUĎÁNKA komunitní

Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p. 145. KKC bude nabízet řadu aktivit, ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více