Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Šablony OP PPR pro MŠ sv. Klimenta

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace jazykové učebny v Základní škole V. Vančury, Praha-Zbraslav, U lékárny 593

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní jazykové multimediální učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků II. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní

V rámci projektu dojde k vytvoření jazykové laboratoře sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt je určen žákům základní školy od 1. do 9. ročníku, v rámci projektu bude uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární ...
Více


MODERNIZACE ZŠ CAMPANUS II

Výsledkem předkládaného projektu je vytvoření moderní učebny Zeměpisu a učebny Cvičný byt, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna Zeměpisu bude sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodní vědy a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi, učebna Cvičný byt bude sloužit pro rozvoj ...
Více


Modernizace elektrotechnické laboratoře

Vybudování učebny elektrotechniky a elektronického měření, která bude využívána pro realizované obory Informační technologie a Autotronik. ...
Více


Šablony OP PPR pro MŠ Pod buky

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MODERNIZACE VÝUKY JAZYKŮ NA ZŠ DR.E.BENEŠE

Výsledkem předkládaného projektu je vybavení dvou jazykových učeben a prostřednictvím osazení technikou z nich vybudovat multimediální jazykové laboratoře. Učebny budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích žáků I. stupně a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Investice v MŠ U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 do pořízení výukových pomůcek pro práci s dětmi dle jejich SVP a investice do venkovní učebny pro vzdělávání v oblasti přírodních věd, EVVO a polytechnického vzdělávání

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Nademlejnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Podpora inkluze ve Victoria School

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v MŠ i ZŠ: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v KIDS Company

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta, odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání. ...
Více


Odborná učebna mechatroniky v návaznosti na Průmysl 4.0

Vybudování specializované učebny mechatroniky, která bude využívána studijními obory 23-41-M/01 Strojírenství a 18-20-M/01 Informační technologie. ...
Více


Vybudování a modernizace odborných učeben přírodních věd a polytechniky na Květňáku

Předmětem projektu je vybudování odborné učebny přírodních věd a polytechniky na Základní škole, Praha 4, Květnového vítězství 1554. Podrobnosti uvedeny ve Studii proveditelnosti (příloha č. 2 projektu). ...
Více


Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice, Praha 10

Hlavním cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání na území Městské části Praha 10. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou budovy mateřské školy se čtyřmi třídami po 28 dětech o celkové kapacitě 112 dětí v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81. Mateřská škola vznikne jako detašované pracoviště Mateřské školy, ...
Více


Modernizace učebny přírodních věd a polytechnické učebny na ZŠ Fryčovická

V rámci předkládaného projektu bude z původních dílen vybudována nová polytechnická učebna k zajištění kvalitní a efektivní polytechnické výchovy. Druhým stěžejním výstupem popisovaného projektu bude vybudovaná badatelská učebna přírodních věd. Modernizace obou zmiňovaných učeben spočívá především v pořízení moderního vybavení a v rekonstrukci stávajících prostor formou drobných stavebních úprav. ...
Více


Inkluze v Královské mateřské škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny fyziky a chemie

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace učebny fyziky a chemie a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení fyzické realizace projektu předpokládáme dne 31. 8. 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení učebny ...
Více


Modernizace kuchyňky

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je modernizace výukové kuchyňky a pořízení moderního vybavení pro tuto učebnu. Zahájení fyzické realizace projektu je plánováno na březen 2019, po vydání Rozhodnutí. Ukončení fyzické realizace je předpokládáno na konci srpna 2019, kdy bude nejpozději ukončena modernizace a vybavení výukové kuchyňky. ...
Více